top of page

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

Chương trình được thiết kế dành cho các Doanh nghiệp, Tổ chức quan tâm đến văn hoá doanh nghiệp, tập trung phát triển đội nhóm, kết nối đội ngũ. Chương trình được điều phối bởi các Chuyên gia Khai vấn chuyên nghiệp (được chứng nhận bởi Liên đoàn Khai vấn Quốc tế - International Coaching Federation) và được xây dựng với sự cố vấn của các chuyên gia nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.